Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:
Tjalp, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te postcode 1094KP Amsterdam, Eerste Atjehstraat 58-A, handelend onder de namen Koekepeer, Koekepeer Producties en Tjalp.com, is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69392307.
Hierna de gebruiker genoemd

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis waarnaar wordt verwezen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Klant: de wederpartij van de gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de gebruiker en een opdrachtgever waarvan de gebruiker heeft verklaard dat deze onderworpen is aan deze voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtshandelingen van de gebruiker, voor zover partijen niet afwijken. uit deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker voor de uitvoering waarvan derden moeten worden ingeschakeld.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de klant zullen dan overleg plegen om in te stemmen met nieuwe bepalingen om de ongeldige of nietige bepalingen te vervangen, met maximale inachtneming, indien en voor zover mogelijk, van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. De offerte beperkt de gebruiker slechts indien diens aanvaarding door de wederpartij binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede kosten gemaakt in het kader van de overeenkomst, inclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de acceptatievoorwaarden (ook in secundaire zaken) afwijken van de in de offerte opgenomen offerte, is de gebruiker niet tot enige verplichting gehouden. In dat geval blijft de overeenkomst volgens deze acceptatievoorwaarden onverlet, tenzij de gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zulks op basis van het kennisniveau op dat moment.
 2. Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gegevens die de gebruiker als essentieel heeft aangemerkt of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, onontbeerlijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de opdrachtgever de extra kosten als gevolg van de vertraging volgens standaardtarieven in rekening te brengen.
 4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard dan ook, doordat de gebruiker door de klant verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens heeft gebruikt, tenzij de gebruiker op de hoogte had moeten zijn van deze onjuistheid of onvolledigheid.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de gebruiker de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien werkzaamheden door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht op locatie van opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen locatie worden uitgevoerd, zal opdrachtgever kosteloos de door de betrokken medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten ter beschikking stellen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever toerekenbare schade lijden.

Artikel 5 Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een behoorlijke uitvoering de te verrichten werkzaamheden dient te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en op basis van onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de termijn waarbinnen de uitvoering dient te zijn voltooid. De gebruiker zal de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal gebruiker tevens aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling op de overeenkomst tot overschrijding van dit honorarium zal leiden.
 5. Prijsverhogingen als gevolg van het aanvullen en / of wijzigen van de opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.
 6. In afwijking van lid 3 zal de gebruiker geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van overmacht.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden gedurende de looptijd van de overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een bindende termijn. Indien de implementatietermijn niet wordt gehaald, dient de opdrachtgever de gebruiker daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Aanbiedingen en overeenkomsten waarbij een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen zijn onderworpen aan de leden 2, 5 en 6 t / m 11 van dit artikel. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, zijn de leden 3 tot en met 11 van dit artikel van toepassing.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, wordt de prijs bepaald op basis van gewerkte uren. Het honorarium wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van gebruiker, dat geldt voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.
 4. De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. De te betalen kosten worden maandelijks in rekening gebracht.
 6. Indien gebruiker met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief is overeengekomen, heeft gebruiker niettemin het recht dit honorarium of tarief te verhogen.
 7. De gebruiker heeft het recht om prijsverhogingen in rekening te brengen indien de gebruiker kan aantonen dat de tarieven met betrekking tot bijvoorbeeld lonen aanzienlijk zijn gestegen tussen het tijdstip van de aanbieding en het tijdstip van levering.
 8. De gebruiker kan het honorarium ook verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst onvoldoende was ingeschat, zodanig dat de gebruiker redelijkerwijs niet in staat is worden geacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het initieel overeengekomen honorarium en indien dit niet aan de gebruiker is toe te rekenen.
 9. In geval van prijsverhoging heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden indien tarief of tarief binnen drie maanden na akkoord wordt verhoogd. Aan het einde van deze periode heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief wettelijk is toegestaan.
 10. De gebruiker zal de opdrachtgever schriftelijk informeren over het voornemen om de vergoeding of het tarief te verhogen. Daarbij vermeldt de gebruiker de omvang van de verhoging en de ingangsdatum.
 11. Indien opdrachtgever de door gebruiker gecommuniceerde verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te accepteren, heeft opdrachtgever het recht binnen zeven werkdagen na de desbetreffende melding de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de opdracht te annuleren door de datum waarnaar in de kennisgeving van de gebruiker wordt verwezen waarop de prijs- of tariefwijziging van kracht zou worden.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen vormen geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in dat geval geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het volledige bedrag is betaald.
 3. In geval van vereffening, faillissement, beslag of surseance van betaling van de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. De gebruiker heeft het recht om door de opdrachtgever gedane betalingen in eerste instantie toe te passen in een verlaging van de kosten, vervolgens in een verlaging van de verschuldigde rente en tenslotte in een verlaging van de hoofdsom en de lopende rente. De gebruiker kan, zonder in verzuim te zijn, daardoor een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde van toewijzing aanwijst.
De gebruiker kan volledige betaling van de hoofdsom weigeren als de verschuldigde en lopende rente en kosten niet tegelijkertijd worden betaald.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, waaronder eventueel ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen die voortvloeien uit alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is nagekomen. gebruiker.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. .
 4. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand-, explosie- en waterschade, en diefstal en deze zaken verzekerd te houden en op eerste verzoek inzage in de verzekering te geven.
 5. Door gebruiker geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen conform het bepaalde onder 1 van dit artikel, mogen alleen worden verkocht in het kader van normale bedrijfsvoering en mogen nimmer worden gebruikt als betaalmiddel.
 6. Indien de gebruiker de eigendomsrechten bedoeld in dit artikel wenst uit te oefenen, verleent de klant hierbij onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de gebruiker of door de gebruiker aangewezen derden, om toegang te krijgen tot al die plaatsen waar de eigendommen van de gebruiker zich bevinden en om die te herstellen. artikelen.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de (stipte) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd in geval van een geldvordering. De incassokosten worden berekend volgens het incassotarief zoals geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Indien de gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. Alle redelijkerwijs gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 Inspectie, claims

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de storing geven, zodat de gebruiker hier adequaat op kan reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal de gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet schriftelijk door de opdrachtgever worden meegedeeld.
 3. Indien het niet meer mogelijk of zinvol is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is de gebruiker slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Annulering

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, heeft gebruiker recht op vergoeding vanwege het aantoonbare capaciteitsverlies, dat daardoor ontstaat. In dit verband geldt een minimumvergoeding van 50% van de werkelijke of geschatte projectkosten.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds door de opdrachtgever wordt opgezegd, heeft de gebruiker recht op vergoeding vanwege het aantoonbare capaciteitsverlies dat hierdoor ontstaat, zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, tenzij de annulering is gebaseerd op feiten en omstandigheden die toerekenbaar zijn. aan de gebruiker. De opdrachtgever is alsdan alsnog gehouden de facturen te betalen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds door gebruiker wordt opgezegd, zal gebruiker op verzoek van en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor oplevering van aan derden te verrichten werkzaamheden, tenzij de annulering is gebaseerd op feiten en omstandigheden die toerekenbaar zijn aan de cliënt.
 5. Indien de oplevering van het werk voor de gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. De gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling te ontbinden, indien:
- De opdrachtgever komt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of onvoldoende na te komen.
- Na het aangaan van de overeenkomst komen omstandigheden onder de aandacht van gebruiker, hetgeen redelijke grond geeft te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er goede redenen zijn te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet juist zal nakomen, wordt de opschorting slechts verleend voor zover de tekortkoming zulks rechtvaardigt.
- Bij het aangaan van de overeenkomst wordt de opdrachtgever gevraagd om zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, en deze zekerheid komt niet tot stand of is onvoldoende.
De gebruiker is jegens de opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding gehouden als gevolg van een opschorting of ontbinding op grond van dit artikel.
 1. Tevens is gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of te doen ontbinden, zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en zonder jegens opdrachtgever aansprakelijk te zijn indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of kan er niet langer van worden verlangd op grond van redelijkheid en billijkheid, of indien zich andere omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten is.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, wordt het door de gebruiker geleverde en / of opgeleverde werk niet ongedaan gemaakt. Bedragen die gebruiker voor ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds en naar behoren heeft uitgevoerd of geleverd, blijven, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, verschuldigd en worden terstond opeisbaar. en betaalbaar op het moment van ontbinding. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. De gebruiker heeft altijd het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave van ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zaken aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever verplicht de geleverde zaken binnen 14 dagen in originele staat, vrij van gebreken en compleet te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, na een daartoe strekkende vordering in verzuim blijft met betrekking tot de verplichting genoemd onder 1., heeft de gebruiker het recht de hieruit voortvloeiende schade of kosten, inclusief vervangingskosten, te verhalen op de cliënt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. De gebruiker aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor zover blijkt uit dit artikel.
 2. In geval van enige aansprakelijkheid van de opdrachtgever jegens de gebruiker, rust de bewijslast bij de opdrachtgever en aanvaardt de opdrachtgever deze bewijslast.
 3. Voor zover de gebruiker om welke reden dan ook aansprakelijk zou kunnen zijn, zal deze aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot het betalen van de directe schade en niet meer bedragen dan:
 4. Het bedrag van een factuur van één maand, berekend als het tarief dat in de overeenkomst is vastgelegd, vermenigvuldigd met de hoeveelheid werk per periode zoals vastgelegd in de overeenkomst, toegewezen aan één maand; of
 5. Indien de overeenkomst in de eerste plaats een duurovereenkomst is met een omzet van meer dan drie maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting, voor drie maanden; of
 6. Indien de overeenkomst een overeenkomst met een vaste prijs is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van deze overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting, gedeeld door de in de overeenkomst gestelde doorlooptijd, vanaf aanvang van de werkzaamheden tot en met oplevering, berekend in maanden.
 7. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe schade, hoe dan ook, meer bedragen dan € 20.000,00.
 8. De term 'directe schade' betekent uitsluitend:
 9. De redelijke kosten die de opdrachtgever dient te maken om de nakoming van de overeenkomst door de gebruiker te verzekeren. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
 10. De kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het langer operationeel houden van oude systemen of systemen en bijbehorende voorzieningen doordat de gebruiker niet heeft geleverd op de voor hem bindende leveringsdatum, verminderd met eventuele besparingen als gevolg van de vertraagde levering;
 11. Redelijke kosten, gemaakt ter bepaling van het verloop en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 12. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 13. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsvertragingen.
 14. De beperkingen van de aansprakelijkheid van de gebruiker die in deze voorwaarden zijn opgenomen, zijn niet van toepassing als het verlies of de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de gebruiker of zijn ondergeschikten.
 15. De gebruiker is alleen aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien de opdrachtgever de gebruiker onverwijld en voldoende schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn stelt voor het verhelpen van de fout en de gebruiker toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn overeenkomst verplichting ook na die deadline. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de storing geven, zodat de gebruiker hier adequaat op kan reageren.
 16. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de gebruiker meldt. Elke vordering tot schadevergoeding jegens de gebruiker houdt op te bestaan door het verstrijken van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 17. De gebruiker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van details of instructies van de opdrachtgever of derden, die handelen in opdracht van of namens de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor handelingen of nalatigheden van leveranciers van de gebruiker, hun ondergeschikten en andere mensen die door of namens de gebruiker aan het werk worden gezet.
 18. De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in het product of systeem dat de opdrachtgever aan een derde heeft geleverd, en dat mede bestond uit door de opdrachtgever verstrekte apparatuur, programmatuur of andere materialen. gebruiker, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door genoemde apparatuur, programmatuur of ander materiaal.
 19. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor kosten, schade en belangen die zouden kunnen ontstaan als direct of indirect gevolg van een inbreuk op octrooien, licenties, andere industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden. De klant vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de hierboven genoemde rechten.

Artikel 16 Verzekering

 1. De klant kan de gebruiker vragen een verzekering af te sluiten voor rekening van de klant, die de risico's dekt waarvoor de gebruiker niet aansprakelijk is. De gebruiker is echter slechts verplicht tot het afsluiten van een verzekering als hiervoor bedoeld, indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 17 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot individuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en andere defecten.

Artikel 18 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat op de opdrachtgever over op het moment dat deze legaal en / of feitelijk aan de opdrachtgever worden afgeleverd en daardoor onder controle van de opdrachtgever of van een derde worden gebracht. door de opdrachtgever aangewezen partij.

Artikel 19 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan een fout en die niet voor hun rekening komt volgens de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde opvattingen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden niet alleen verstaan hetgeen als zodanig in de wet en jurisprudentie wordt genoemd, maar alle van buiten komende oorzaken, zowel voorzien als onvoorzien, waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen, maar als gevolg van waarmee de gebruiker zijn verplichtingen niet kan nakomen. Dit omvat industriële actie bij het bedrijf van de gebruiker.
 3. De gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze termijn langer dan twee maanden duurt, is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van de wederpartij.
 5. Voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst op het moment dat de overmacht ingaat en de (te) nakomen gedeeltelijke verplichtingen gedeeltelijk zijn nagekomen of zullen nakomen, een zelfstandige waarde hebben verkregen, heeft de gebruiker het recht om te factureren de (nog) te vervullen gedeeltelijke verplichtingen afzonderlijk. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de gebruiker op grond van de wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak verplicht is vertrouwelijke informatie te verstrekken aan door de wet of een bevoegde rechter aangewezen derden, kan de gebruiker zich in dit verband niet beroepen op een in de wet of erkend of toegestaan door een bevoegde rechter, is de gebruiker niet gehouden tot vergoeding van schade of schade en heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden op grond van enig daaruit voortvloeiend verlies of schade.

Artikel 21 Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot octrooirechten, modelrechten en auteursrechten, toe aan de gebruiker. Voor zover een dergelijk recht alleen kan worden verkregen door middel van een aanvraag of registratie, is alleen de gebruiker daartoe bevoegd.
 2. Tenzij het resultaat van de overeenkomst zich niet leent, heeft de gebruiker altijd het recht om zijn / haar naam op het werk te vermelden, of zijn / haar naam van het werk te schrappen of te regelen, en is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming , om het werk te publiceren of te kopiëren zonder de gebruikersnaam te vermelden.
 3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de gebruiker volledig nakomt, verkrijgt hij een exclusieve licentie voor het gebruik van het resultaat van de overeenkomst, voor zover het het gebruiksrecht onder het overeengekomen doel betreft. Indien over het doel geen afspraken zijn gemaakt, is het verlenen van de licentie beperkt tot dat gebruik van het resultaat van de overeenkomst waarvoor op het moment van het sluiten van de overeenkomst bepaalde bedoelingen bestonden. Deze bedoelingen moeten voor het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar aan de gebruiker worden meegedeeld.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van gebruiker is opdrachtgever niet gerechtigd het resultaat van de overeenkomst ruimer of anders te gebruiken of te hebben gebruikt dan is overeengekomen. In geval van niet-goedgekeurd ruimer of ander gebruik, waaronder wijziging, vervorming of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat van de opdracht, heeft de gebruiker recht op een vergoeding wegens schending van zijn / haar rechten van tenminste tweemaal de overeengekomen vergoeding of althans een bedrag dat redelijk en redelijk in verhouding staat tot de gepleegde overtreding, onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van de geleden schade te vorderen.
 5. Het is de klant niet langer toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke aan de klant verstrekte licentie vervalt:
 6. vanaf het moment dat opdrachtgever zijn (betalings) verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt, of anderszins in verzuim is, tenzij het verzuim van opdrachtgever in het licht van de overeenkomst als geheel van ondergeschikt belang is;
 7. indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, om welke reden dan ook, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid.
 8. Partijen kunnen te allen tijde nadere afspraken maken over de (gedeeltelijke) overdracht van intellectuele eigendomsrechten op de door gebruiker gemaakte werken.
 9. De gebruiker behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 10. Na een overdracht van rechten als bedoeld in het vorige lid heeft de gebruiker het recht (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de overeenkomst te gebruiken voor bekendmaking of promotie.

Artikel 22 Verplichting om geen personeel over te nemen

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en één jaar na de beëindiging ervan zal de opdrachtgever op geen enkele wijze, behalve nadat hierover naar behoren overleg heeft plaatsgevonden met de gebruiker, werknemers van de gebruiker of van bedrijven die de gebruiker heeft ingeschakeld, werven. uitvoering van deze overeenkomst en die zijn / zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, dan wel deze op andere wijze, direct of indirect, voor haar laten werken.

Artikel 23 Verwerving

Na het sluiten van een overeenkomst tussen de gebruiker en de klant heeft de gebruiker het recht om de bedrijfsnaam van de klant op te nemen in zijn klantenlijst. De gebruiker heeft ook het recht, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 20, een korte beschrijving te geven van de uitgevoerde projecten en mag deze beschrijving gebruiken om nieuwe klanten te werven.

Artikel 24 Geschillen

 1. De rechtbank in de woonplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen pas een geschil voorleggen aan de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil op basis van onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De toepasselijke versie is altijd de laatst ingediende versie of de versie die gold op het moment dat de overeenkomst werd opgesteld.
Tjalp. door koekepeer
Eerste Atjehstraat 58-A
1094 KP Amsterdam
Nederland